پنالتی

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
پنالتی سری 12 غیرفعال ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۴
پنالتی سری 13 غیرفعال ۱ دی ۱۳۹۴ ۳۰ دی ۱۳۹۴
پنالتی سری 14 غیرفعال ۵ بهمن ۱۳۹۴ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
پنالتی سری 15 غیرفعال ۱ اسفند ۱۳۹۴ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
پنالتی سری 16 غیرفعال ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
پنالتی سری 17 غیرفعال ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
پنالتی سری 18 غیرفعال ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
پنالتی سری 19 غیرفعال ۱ تیر ۱۳۹۵ ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پنالتی سری 20 غیرفعال ۱ مرداد ۱۳۹۵ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
پنالتی سری 27 غیرفعال ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
پنالتی سری21 غیرفعال ۱ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
پنالتی سری 22 غیرفعال ۱ مهر ۱۳۹۵ ۳۰ مهر ۱۳۹۵
پنالتی سری 23 غیرفعال ۱ آبان ۱۳۹۵ ۳۰ آبان ۱۳۹۵
پنالتی سری 28 غیرفعال ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
پنالتی سری 29 غیرفعال ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
پنالتی سری 24 غیرفعال ۱ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵
پنالتی سری 30 غیرفعال ۱ خرداد ۱۳۹۶ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
پنالتی سری 9 غیرفعال ۱ مرداد ۱۳۹۴ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
پنالتی سری 10 غیرفعال ۱ شهریور ۱۳۹۴ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
پنالتی سری 25 غیرفعال ۱ دی ۱۳۹۵ ۳۰ دی ۱۳۹۵
پنالتی سری 26 غیرفعال ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
© 2017 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.