کافه سوال

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
کافه سوال 23 غیرفعال ۱ آبان ۱۳۹۵ ۳۰ آبان ۱۳۹۵
کافه سوال سری 27 غیرفعال ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
کافه سوال سری 28 غیرفعال ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
کافه سوال سری 24 غیرفعال ۱ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵
کافه سوال سری 29 غیرفعال ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کافه سوال سری 25 غیرفعال ۱ دی ۱۳۹۵ ۳۰ دی ۱۳۹۵
کافه سوال 9 غیرفعال ۱ مرداد ۱۳۹۴ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
کافه سوال 12 غیرفعال ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۴
کافه سوال 13 غیرفعال ۱ دی ۱۳۹۴ ۳۰ دی ۱۳۹۴
کافه سوال سری 26 غیرفعال ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
کافه سوال 14 غیرفعال ۱ بهمن ۱۳۹۴ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
کافه سوال 15 غیرفعال ۱ اسفند ۱۳۹۴ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
کافه سوال 16 غیرفعال ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
کافه سوال 17 غیرفعال ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
کافه سوال سری 18 غیرفعال ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
کافه سوال سری 19 غیرفعال ۱ تیر ۱۳۹۵ ۳۱ تیر ۱۳۹۵
کافه سوال سری 20 غیرفعال ۱ مرداد ۱۳۹۵ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
کافه سوال سری 21 غیرفعال ۱ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
کافه سوال سری 22 غیرفعال ۱ مهر ۱۳۹۵ ۳۰ مهر ۱۳۹۵
© 2017 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.