هزینه سرویس

هزینه فعالسازی آهنگ پیشواز 300 تومان است.